βιβλιοθήκη

βιβλιοθήκη

Παραδοτέα

  • Deliverable No. 3.1: Απογραφή αναγκών / χαρτογράφηση υφιστάμενων συστημάτων για την παράκτια διαχείριση – Περιγράφεται μια επισκόπηση των κυριότερων εδαφικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των ιταλικών και ελληνικών πιλοτικών περιπτώσεων TRITON, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τρέχοντα και προηγούμενα έργα, πύλες δεδομένων ανοιχτού κώδικα και δεδομένα που παρέχονται από εθνικές και τοπικές αρχές.
  • Deliverable No. 3.3: Ανάλυση πλαισίου για τη δημιουργία της πλατφόρμας TRITON – Αυτό το έγγραφο περιγράφει και συγκρίνει όλες τις μεθοδολογίες και τις αλληλεπιδράσεις για την ενσωμάτωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (MSP), την πρόληψη της διάβρωσης των ακτών και την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών (ICZM) ως μέρος του συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων (DSS) του TRITON για την περιοχή της Απουλίας και την Ελλάδα, προς την εφαρμογή της στρατηγικής EUSAIR.
  • Deliverable No. 3.5: Ανάπτυξη του πλαισίου και του εργαλείου για τελικούς χρήστες με εκπαίδευση – Μια επισκόπηση των κύριων εργαλείων και μεθόδων που παρέχουν υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων κατά την εφαρμογή ευρωπαϊκών συστάσεων και οδηγιών για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων των παράκτιων ζωνών. Επιλέχθηκε και ταξινομήθηκε ένα σύνολο 44 εργαλείων DSS βασισμένων σε δείκτες, στο GIS, στη τηλεπισκόπηση που αξιοποιούν το δυναμικό των δορυφορικών εικόνων και προσεγγίσεις δικτύου Bayesian.
  • Deliverable No. 4.3: Πιλοτική δοκιμή και ανάπτυξη κοινών εργαλείων με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και χειριστών – Δοκιμές και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές του Triton και στις δύο περιοχές, στην Απουλία και στη δυτική Ελλάδα.
  • Deliverable No. 4.31: παράρτημα
  • Deliverable No. 5.4: Τελικό εγχειρίδιο – ανάλυση ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών και έγγραφο θέσης του έργου Triton. Αυτό το έγγραφο περιγράφει το θεματικό κανονιστικό πλαίσιο σε διεθνές, ευρωπαϊκό, ιταλικό και περιφερειακό επίπεδο (Απουλία) σχετικά με τη χρήση και τη διατήρηση των παράκτιων περιοχών, εστιάζοντας στον χωροταξικό σχεδιασμό των παράκτιων περιοχών. Ως εκ τούτου, το πρωτόκολλο VII της σύμβασης της Βαρκελώνης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών (ICZM 2008), η στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον, ο θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός – το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της γαλάζιας ανάπτυξης και συνδέεται στενά με τη στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον – και το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση, καθώς και οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση των ακτών της Απουλίας, έχουν αναλυθεί σε βάθος. Το έγγραφο παρέχει επίσης ένα έγγραφο θέσης του έργου Triton σχετικά με τη διάβρωση των ακτών.

Triton Summer School brochure
English Leaflet
Italian Leaflet
Training days programme
Final Handbook