Το έργο Triton δημοσίευσε την προκήρυξη επιλογής δύο Δήμων της Απουλίας ως πιλοτικούς για την διαχείριση των ακτών

  • Προστέθηκε:Ιούλ 1, 2019

Το έργο Triton δημοσίευσε την προκήρυξη επιλογής δύο Δήμων της Απουλίας ως πιλοτικούς για την διαχείριση των ακτών

Το έργο Triton δημοσίευσε την προκήρυξη επιλογής δύο Δήμων της Απουλίας ως πιλοτικούς για την διαχείριση των ακτών. Στο πλαίσιο του έργου Triton, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg VA GreeceItaly 2014/2020, η περιφέρεια Απουλίας, μέσω του ARTI, δημοσίευσε δημόσια ανακοίνωση απευθυνόμενη στους παράκτιους δήμους της Απουλίας. Το έργο Triton στοχεύει στην βελτίωση της ενσωμάτωσης των πολιτικών διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην Απουλία και τη Δυτική Ελλάδα προκειμένου να αμβλυνθούν τα φαινόμενα διάβρωσης. Μέσω του εν λόγω ευρωπαϊκού έργου θα επιλεγούν δύο πιλοτικοί Δήμοι, αντιπροσωπευτικοί των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του ελέγχου της διάβρωσης ή του παράκτιου σχεδιασμού,  που θα προταθούν ως πιλοτικοί. Οι πιλοτικοί αυτοί Δήμοι θα επωφεληθούν μέσω της προώθησης, τόσο σε περιφερειακό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός εγγράφου που θα περιγράφει την εμπειρία τους στον παράκτιο σχεδιασμό ή/και στα μέτρα μείωσης της παράκτιας διάβρωσης και ενός αντίστοιχου ενημερωτικού βίντεο. Για την συμμετοχή απαιτείται η υποβολή αίτησης, υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο του ενδιαφερόμενου Δήμου ή από τον εκπρόσωπό του με συμπληρωμένο το Παράρτημα «Αναληφθείσες Πρωτοβουλίες από το Δήμο» και τα οποία θα αποσταλούν  αποκλειστικά μέσω του Πιστοποιημένου Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (PEC) στη διεύθυνση PEC: arti@ pec.rupar.puglia.it έως τις 15/07/2019 και ώρα 12.00 με τον ακόλουθο τίτλο: «Πιλοτικός Triton«. Το έντυπο της αίτησης και το παράρτημα βρίσκονται στο ακόλουθο [Notice].