ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

Ένας από τους στόχους του έργου Triton είναι η αξιοποίηση, από τους εταίρους, της τεχνογνωσίας του παράκτιου σχεδιασμού και του ΣΓΠ / ΕΣΠ στην Ιταλία και στη Δυτική Ελλάδα, ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην εφαρμογή από τους τελικούς χρήστες. Το έργο Triton βασίζεται σε ένα σύστημα διασυνοριακών δράσεων που οδήγησε στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών, την Απουλία και τη Δυτική Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί ο γενικός στόχος της διαχείρισης των εργαλείων υποστήριξης για τη διαχείριση των ακτών και της κοινής χρήσης ενός συνόλου δεικτών για την επιχειρησιακή χαρτογράφηση και παρακολούθηση του κινδύνου διάβρωσης των ακτών.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:

  • ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και πολιτών στη διαχείριση των ακτών και σε θέματα διάβρωσης ακτών μέσα από τις δημόσιες εκδηλώσεις, τις ημερίδες, τα βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου;
  • ανάπτυξη ικανοτήτων και η κατάρτιση τόσο του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης όσο και των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στη διαχείριση των ακτών, μέσω δύο κύκλων ημερών κατάρτισης;
  • δικτύωση και η βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των αρχών και των εμπειρογνωμόνων της Ελλάδας και της Ιταλίας κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου και μετά, έτσι ώστε να διευκολύνεται η καλύτερη εφαρμογή των νομικών και χωρικών μέσων σχεδιασμού, μέσω μιας διασυνοριακής εκδήλωσης και ενός Ιταλο-ελληνικού θερινού σχολείου;
  • μακροπρόθεσμη συμβολή στην καλύτερη προστασία της ακτογραμμής μέσω της εκπαίδευσης, της κοινής χρήσης νέων εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών, της ανάλυσης πιλοτικών έργων, της πλατφόρμας ιστού και των μελετών.

Η πλατφόρμα Triton στοχεύει στην παρουσίαση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, στους ακόλουθους τέσσερις τομείς: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Πλατφόρμα παρατηρητηρίου WebGIS του ΤΡΙΤΟΝ

Μια νέα πλατφόρμα παρατηρητηρίου διαδικτυακού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου TRITON που καλύπτει την παράκτια ζώνη του Δήμου Μεσολογγίου στη Δυτική Ελλάδα.

Το εργαλείο είναι έχει σχεδιαστεί για λήψη αποφάσεων, εκτίμηση κινδύνου και προετοιμασία-αντίδραση σε έκτακτη ανάγκη στις παράκτιες περιοχές. Το διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών συλλέγει περιβαλλοντικά, μετεωρολογικά, ωκεανογραφικά, υδρογραφικά, υδρολογικά που μεταβάλλονται χωροχρονικά δεδομένα, σε συνδυασμό με στατικά δεδομένα για τη χρήση γης, τη γεωλογία, την τοπογραφία, τα ποσοστά διάβρωσης/συσσώρευσης, την αφθονία της θαλάσσιας βλάστησης κ.λπ.

Όλα τα σύνολα δεδομένων ανακτήθηκαν από εξωτερικές πλατφόρμες και παρόχους δεδομένων όπως NOAA, Copernicus Marine Environmental Service, Corine κ.λπ.

Το σύστημα είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να απεικονίζει αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Παραδοτέο 5.1 Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών και σχέδιο εκπαίδευσης

Σύνδεση στο διαδικτυακού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών

Εδαφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΕΣΠ) της Περιφέρειας Απουλίας

Οι διάφορες διευθύνσεις της Περιφέρειας Απουλίας που δραστηριοποιούνται στην εδαφική κυβέρνηση προωθούν τη διάδοση μιας κοινής και πιστοποιημένης βάσης γνώσεων της περιοχής και της δυναμική του μετασχηματισμού της, απαραίτητη για τη διασφάλιση αποτελεσματικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες των τοπικών αρχών και των επαγγελματιών καθώς και τη γνώση και τη διαφάνεια που χρειάζονται οι πολίτες της Απουλίας.

Είναι κατασκευασμένο με ολοκληρωμένο τρόπο, διαχειρίσιμο και προσβάσιμο μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο ταυτόχρονα είναι μια πύλη πρόσβασης τόσο στην εδαφική βάση δεδομένων όσο και στις συνεχείς ενημερώσεις και υπηρεσίες της.

Σύνδεση στο διαδικτυακό -ΣΓΠ- ΕΣΠ της Περιφέρειας Απουλίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το έργο Triton περιλαμβάνει δύο τεχνικά πακέτα εργασίας, με στόχο:

  • την χαρτογράφηση υπαρχόντων εργαλείων και πλαισίων για την εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης των ακτών, την περιβαλλοντική και διοικητική απόδοση
  • τον σχεδιασμό κατάλληλων δεικτών και εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων χρήσιμων για τον χαρακτηρισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό διαφορετικών στοιχείων που κινδυνεύουν (όπως παραλίες, υγρότοποι, λιμάνια, γεωργία, υποδομές, τουρισμός, βιοποικιλότητα) για τον προσδιορισμό πιλοτικών περιοχών
  • την ανάλυση πιλοτικών περιπτώσεων στο διαδικτυακό ΓΣΠ/ΕΣΠ και την μελέτη της ποιότητας του θαλάσσιου νερού, των επιπτώνσεων της κλιματικής αλλαγής, την χαρτογράφηση και την ιεράρχηση του κινδύνου διάβρωσης των παράκτιων περιοχών σε επιλεγμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας.

παρουσίαση πακέτου εργασίας 3

παρουσίαση πακέτου εργασίας 4

ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το έργο Triton προσέφερε μια διαδρομή κατάρτισης, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στην διαχείριση των παράκτιων ζωνών και των χρήσεων γης. Χωρίστηκε σε ένα Διεθνές Θερινό Σχολείο «Αειφόρος διαχείριση της παράκτιας κληρονομιάς και δράσεις για τον μετριασμό της παράκτιας διάβρωσης» και δύο κύκλους ημερών τοπικής κατάρτισης, που έλαβαν χώρα στις περιφέρειες Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόταν κυρίως στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και στους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με την παράκτια διαχείριση, όπως μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους, γεωλόγους αλλά και σε επιστήμονες, ενεργούς πολίτες καθώς και στο πολιτικό και τεχνικό προσωπικό των τοπικών δήμων.

Μερικά από τα υλικά εκπαίδευσης έχουν συλλεγεί και διατίθενται παρακάτω.

Εκπαιδευτικά υλικά θερινού σχολείου

Nicolò Carnimeo

«Blue economy in Apulia Region»

«Alla vela che vince serve un mare pulito – il caso di Torre Guaceto»

Silvia Torresan, Elisa Furlan, Maria Katherina Dal Barco, Andrea Critto

«Tools and methods for assessing coastal vulnerability to climate change – Part. 1 and Part. 2»

N. Depountis, K. Nikolakopoulos, E. Fakiris

«Coastal planning in Western Greece for intergrated coastal management»

Training days

Nicolò Carnimeo

6th December 2019: «COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI» – relativa alla strategia dell’Unione europea per la regione adriatica e ionica

6th December 2019: «COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI» – sull’attuazione delle strategie macroregionali dell’UE

8th November 2019: «La strategia dell’Unione Europea per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)»

Video: Geografic Information System (PPGIS)

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Παρέχεται μια λίστα με παραδείγματα εφαρμοσθέντων «καλών πρακτικών» και προτεινόμενων βασικών αναφορών για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Είναι μια επιλογή έργων που βασίζονται στο σχέδιο προβλήματα / πιθανές λύσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον παράκτιο σχεδιασμό. Μπορεί να είναι πλήρη έργα ή μόνο πτυχές ενός έργου, και συνήθως περιλαμβάνουν μερικά βήματα ή φάσεις δραστηριοτήτων.

Λίστα έργων