Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο «Αειφόρος διαχείριση της παράκτιας κληρονομιάς και δράσεις για την άμβλυνση της διάβρωσης των ακτών» του έργου Triton.

  • Προστέθηκε:

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο «Αειφόρος διαχείριση της παράκτιας κληρονομιάς και δράσεις για την άμβλυνση της διάβρωσης των ακτών» του έργου Triton.

Το έργο Triton, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014/2020, προκηρύσσει την επιλογή 16 σπουδαστών που θα συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο για την αειφόρο διαχείριση της παράκτιας κληρονομιάς και τις δράσεις για την άμβλυνση της διάβρωσης των ακτών.

Πρόκειται για ένα σεμινάριο κατάρτισης και πληροφόρησης για τους δημόσιους λειτουργούς και τους επαγγελματίες (8 κατοικοεδρεύοντες στην Απουλία και 8 στην Ελλάδα).

Η συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν και οι φοιτητές θα επωφεληθούν από την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής (έως και 700 ευρώ μέγιστο).

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί σε έξι ημέρες με εξάωρη (6) εκπαίδευση καθημερινά, χωρίζεται δε σε δύο ενότητες: η πρώτη θα λάβει χώρα στη δυτική Ελλάδα και η δεύτερη στην Απουλία.

Συγκεκριμένα, η ενότητα που θα λάβει χώρα στη Δυτική Ελλάδα, στις 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019, περιλαμβάνει 2 ημέρες μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και μια επίσκεψη μελέτης στον Πατραϊκό Κόλπο. Η ενότητα που θα λάβει χώρα στην Απουλία, στις 1, 2 και 3 Οκτωβρίου 2019, περιλαμβάνει 2 ημέρες μαθημάτων στον Τάραντα και μια επίσκεψη μελέτης σε πιλοτική περιoχή της Απουλίας αντίστοιχα.

Το Θερινό Σχολείο θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Απουλίας (επικεφαλή εταίρο του έργου), σε συνεργασία με τους συνεργάτες της ARTI και τους εταίρους του προγράμματος Triton, περιλαμβάνει δε διαλέξεις, επισκέψεις και προγράμματα εργασίας (project works).

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί στα αγγλικά. Για να συμμετάσχετε απαιτείται να συμπληρώσετε το έντυπο που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση (Παράρτημα 1), μαζί με το Παράρτημα 2, το οποίο θα περιγράφει τις ικανότητες των υποψηφίων και τα οποία θα αποσταλούν μαζί με αντίγραφο ταξιδιωτικού εγγράφου ισχύοντος στην Ελλάδα και την Ιταλία (διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας) αποκλειστικά στη διεύθυνση PEC: arti@pec.rupar.puglia.it στις 12.00 (ώρα CET) στις 05-09-2019, με θέμα «Summer School».

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Με την παρούσα ανακοίνωση ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων που αφορούν τη Δημόσια Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο «Αειφόρος διαχείριση της παράκτιας κληρονομιάς και δράση για την άμβλυνση της διάβρωσης των παράκτιων περιοχών» του έργου Triton παρατείνεται έως την 12η Σεπτεμβρίου 2019.