Επισκόπηση του Προγράμματος

  • Προστέθηκε:Φεβ 7, 2020

Επισκόπηση του Προγράμματος

Οι παράκτιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας πλήττονται από εκτεταμένη διάβρωση ακτών, τόσο λόγω φυσικών αιτιών (θυελλώδεις άνεμοι, υψηλά κύματα, και ισχυρά ρεύματα), όσο και ανθρωπογενών (όπως η αστική επέκταση, η τουριστική ανάπτυξη, οι παράκτιες υποδομές). Παρά το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ICZM) στη Μεσόγειο που υπογράφηκε το 2008, τα προβλήματα παραμένουν πλήττοντας ανθρώπους και οικοσυστήματα: αν και η προσέγγιση και οι αρχές της ICZM ισχύουν και στις δύο χώρες, υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της περαιτέρω εφαρμογής του ICZM. Το έργο Triton βασίζεται σε ένα σύστημα διασυνοριακών δράσεων που θα οδηγήσει τους εταίρους του έργου να αναπτύξουν ένα μοντέλο ICZM μεταξύ Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας ικανό να συμβάλει στην επίτευξη του γενικού στόχου της δημιουργίας εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη ζώνη παράκτιας διαχείρισης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στόχοι

  • Βελτίωση της γνώσης των διοικήσεων καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών που ασχολούνται με την διαχείριση των ακτών.
  • Δημιουργία ενός δικτύου το οποίο θα συνδέει τις διοικήσεις, τους τεχνικούς και τα ερευνητικά κέντρα.
  • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Αρχών και των εμπειρογνωμόνων της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας όσον αφορά στα μέσα χωροταξικού σχεδιασμού.
  • Αναγνώριση κοινών μεθοδολογιών μεταξύ της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας για την παρακολούθηση και χαρτογράφηση των δεικτών κινδύνου ώστε συμπεριληφθούν στις πολιτικές σχεδιασμού και επενδύσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Δραστηριότητες και Αποδόσεις

ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα TRITON περιλαμβάνει:

Ένα σύνολο εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τους φορείς χάραξης πολιτικής και ένα σύνολο κοινόχρηστων δεικτών για την επιχειρησιακή χαρτογράφηση και την παρακολούθηση του κινδύνου διάβρωσης των ακτών.


ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το πρόγραμμα θα παράσχει:

Συλλογή πιλοτικών δεδομένων – στην Απουλία (Bari και Ugento) και στην Ελλάδα (Πάτρα) – μέσω στοχοθετημένων μελετών και εκπαιδευτικά βίντεο που απεικονίζουν τις δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση της διάβρωσης των ακτών και τις δραστηριότητες που υλοποιούνται.


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα TRITON προσφέρει:

Πέντε ημέρες εκπαίδευσης και ένα διεθνές θερινό σχολείο στην Απουλία και την Ελλάδα στην διαχείριση παράκτιων περιοχών απευθυνόμενο σε υπαλλήλους τοπικών διοικήσεων που ανήκουν σε επαγγελματικές ενώσεις για τη μελέτη και τη διάδοση ορθών πρακτικών.